İşçi emekli olduğu için kıdem tazminatı ödendikten sonra tekrar aynı işte çalışması durumunda kıdem tazminatı

19
January
2015
İşçi emekli olduğu için kıdem tazminatı ödendikten sonra tekrar aynı işte çalışması durumunda kıdem tazminatı

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2013/9297 K. 2014/10209 T. 29.4.2014

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Emekli Olması ve kıdem tazminatının Ödenmesi Sebebiyle Emeklilik Tarihinden Önceki Hizmetlerinin Tasfiye Olduğu -  Ödenen Emekli Emeklilikten Önceki Çalışma Süresinin Yeniden kıdem tazminatı Hesabına Dahil Edilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• KIDEM TAZMİNATI ( Emekli Olması ve kıdem tazminatının Ödenmesi Sebebiyle  Emeklilik Tarihinden Önceki Hizmetleri Tasfiye Olduğundan Sadece Emekli Olduktan Sonraki Çalışma Süresi İçin İkinci Kez Çalışmaya Başladığı Tarih Hizmet Süresi Başlangıcı Kabul Edilerek kıdem tazminatının Hesap Edilmesi Gerektiği )

•  EMEKLİ OLUNAN İŞYERİNDE TEKRAR İŞE BAŞLAMA ( kıdem tazminatının Ödenmesi Sebebiyle Emeklilik Tarihinden Önceki Hizmetleri Tasfiye Olduğu - Ancak  Emekli Olduktan Sonraki Çalışma Süresi İçin kıdem tazminatı İsteyebileceği )

• HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Davacının Emekli Olması ve  kıdem tazminatının Ödenmesi Sebebiyle Emeklilik Tarihinden Önceki Hizmetlerin Tasfiye Olduğu - İkinci Kez Çalışmaya Başladığı Tarih Hizmet Süresi Başlangıcı Kabul Edilerek kıdem tazminatının Hesap Edilmesi Gerektiği )

1475/m.14

ÖZET : Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Davacı, emekli olduktan sonra aynı işyerine tekrar giriş yapmış ve dört yıl kadar çalıştıktan sonra, iş sözleşmesini, iş şartlarında yapılan aleyhe değişiklik üzerine haklı olarak feshetmiştir. Bu durumda davacı, ancak emekli olduktan sonraki çalışma süresi için kıdem tazminatı isteyebilir. Bu durumda, davacının  emekli olması ve kıdem tazminatının ödenmesi sebebiyle emeklilik tarihinden önceki hizmetleri tasfiye olduğundan, sadece emekli olduktan sonraki çalışma süresi için, ikinci kez çalışmaya başladığı tarih hizmet süresi başlangıcı kabul edilerek kıdem tazminatı hesap edilmesi gerekir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın, kıdem tazminatı ödenen emeklilikten önceki çalışma süresinin yeniden kıdem tazminatı hesabına dahil edilerek karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, dosya içindeki ve emsal dosyalardaki ücret bordrolarının incelenmesinden, işyerinde çalışan işçilere 2009/Şubat ve öncesi aylarda prim 1 ve prim 2 adı altında iki ödeme yapıldığına, prim 1 adı altında yapılan ödeme miktarının sabit olup, prim 2 adı altında yapılan ödeme miktarının ise yaptığı satışlara göre değiştiğine, 2009/Mart ayından itibaren işverenin prim 1 adı altında yapılan ödemeyi kaldırdığına, ücretin ödeniş şeklinde işveren tarafından yapılan bu değişikliğin işçinin aleyhine olup, 4857 sayılı Kanun'un 22. madde uyarınca işçinin muvafakatının alınması gerektiğine, davalı işveren tarafından davacıdan muvafakatı alınmadığından, davacı işçinin iş şartlarında yapılan aleyhe değişiklik üzerine iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı, davalıya ait işyerine ilk kez 01.10.1982 tarihinde girmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yaşlılık aylığı almak amacı ile iş sözleşmesini 25.06.2005 tarihinde feshetmiş ve gerçekten o tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca kendisine yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Tüm dosya içeriği ile davalı tarafından ibraz edilen 07.12.2005, 28.09.2005 ve 21.09.2005 tarihli üç adet banka dekontu, tazminat hesaplama tablosu, 2005 yılı muavin defter dökümü, muhtasar beyannamesi, vergi tahakkuk fişi, 2005 yılı cari hesap hareket dökümü, davacı lehine düzenlenen senetler, yevmiye fiş dökümleri ve 02.02.2012 tarihli ek bilirkişi raporunda hesaplanan kıdem tazminatı miktarı dikkate alındığında, davacıya emekliliği sebebiyle hak ettiği kıdem tazminatının işveren tarafından ödendiği anlaşılmıştır.

Davacı, emekli olduktan sonra aynı işyerine 02.12.2005 tarihinde tekrar giriş yapmış ve 11.09.2009 tarihine kadar çalıştıktan sonra, iş sözleşmesini, iş şartlarında yapılan aleyhe değişiklik üzerine haklı olarak feshetmiştir. Bu durumda davacı, ancak emekli  olduktan sonraki çalışma süresi için  kıdem tazminatı kıdem tazminatı isteyebilir. Bu durumda, davacının 25.06.2005 tarihinde emekli olması ve kıdem tazminatının ödenmesi sebebiyle anılan tarihten önceki hizmetleri tasfiye olduğundan, sadece emekli olduktan sonraki çalışma süresi için, ikinci kez çalışmaya başladığı 02.12.2005 tarihi hizmet süresi başlangıcı kabul edilerek kıdem tazminatı hesap edilmesi gerekir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın, kıdem tazminatı ödenen emekli likten önceki çalışma süresinin yeniden kıdem tazminatı hesabına dahil edilerek, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog