Ortaklığın giderilmesi istemli dava dilekçesi

26
December
2014
Ortaklığın giderilmesi istemli dava dilekçesi

 

 

………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                  

 

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :

DAVALILAR :

KONU                        : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İstemi.

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

1)  Davacı ile davalılar  ……….  adreste kain … ada … pafta… parselde kayıtlı taşınmazın, müşterek maliklerdir.

 

2) Tarafların ortak murisleri …………., ……  tarihinde vefat etmiştir. (Ek 3) Taşınmazın  paylaşımı ve kullanımı konusunda taraflar arasında bu güne dek bir anlaşma sağlanamamıştır.

 

3) Bu nedenle taraflar arasındaki ortaklığın, taşınmazların satışı yoluyla giderilmesi amacıyla dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

 

2) Dava konusu taşınmazın tarafların arasında anlaşarak paylaşılması mümkün olmadığından, bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                                  : 4721 S. K. m. 383 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                                                : Tapu kaydı ve krokisi, imar durumu, keşif, bilirkişi incelemesi tanıklar vs. tüm deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                                   : Yukarıda açıklanan nedenlerle,  Davamızın kabulü ile taraflar arasında hisseli bulunan ve yukarıda ada ve parsel numarası verilen taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi talebimizi bilvekale bilgilerinize arz ederim.

 

 

Davacı Vekili

 

 

 

 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog