BENLİ HUKUK BÜROSU UZMANLIK VE ÇALIŞMA ALANLARI

 

1)      HUKUKSAL DANIŞMANLIK

·      Gerçek ve tüzel kişiler (şirketler kooperatifler vakıflar dernekler site yönetimleri işçi ve memur sendikaları gibi) ile kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri

·      Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı mütalaa ve savunma hazırlanması

·      Her türlü sözleşme hazırlanması

·      Mevcut sözleşmelerin tetkiki

·      Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri

·      İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme, cevap, bilirkişi raporuna itiraz, temyiz, karar düzeltme dilekçeleri hazırlama

 

2)      İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

·      İşverenlere işçi ve işveren ilişkileri konusunda danışmanlık hizmetleri

·      İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların müzakereler ve anlaşma dava yoluyla çözümü

·      İşveren işçi ilişkilerine dair kıdem, ihbar, fazla çalışma, genel tatil, hafta tatili, yıllık  izin, ikramiye, prim, AGİ  ve kötü niyet tazminatına ilişkin alacak davaları

·      İşe iade ve feshin iptali davaları

·      İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

·      Hizmet tespiti davaları

·      Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşme, devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında oluşan ihtilafların çözümü

·      Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması
İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek

·      Dava öncesi özel hesap ve bilirkişi raporu hazırlanması

·      Yurtdışı emeklilik işlemleri

·      İş hukukundan doğan diğer davalar


        Mobbing Davaları :

·      İşyerlerinde maruz kalınan her türlü mobbing’e (işyerindeki psikolojik ve fiziksel taciz) ilişkin davalar

·      Mobbing nedeniyle maruz kalınan mağduriyete ilişkin manevi tazminat davaları

·      Mobbing uygulayıcıları hakkında ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri

 

3)      AİLE HUKUKU

·      Anlaşmalı boşanma davaları  

·      Çekişmeli boşanma davaları

·      Ayrılık kararı verilmesi davaları

·      Ayrılık süresi içinde eşlerin bir araya gelmemesi nedeniyle boşanma davaları

·      Koruma kararı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanuna ilişkin davalar 

·      Çocuk için iştirak nafakası davaları

·      Eş yararına nafaka (tedbir nafakası yoksulluk nafakası)

·      Yardım nafakası davaları

·      Nafakanın arttırılması azaltılması veya kaldırılması davaları

·      Maddi ve manevi tazminat davaları

·      Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne konması

·      Aile konutunun eşlerden birine tashihi davaları

·      Velayet davaları

·      Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları

·      Eşya tespiti ve alınması

·      Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi

·      Ziynet eşyasın iadesi ya da bedelinin ödenmesi

·      Evliliğin mutlak ya da nispi butlanla iptali

·      Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Davaları

·      Nişanın bozulmasından doğan hediyelerin geri verilmesi maddi manevi tazminat davaları

·      Çocukla şahsi münasebet tesisi talepli davalar

·      Mal rejimi katkı payı alacağı davaları

·      Evlenme Talebinin Reddine İtiraz Davaları

·      Velayet davaları

·      Velayetin geri verilmesi ve değiştirilmesi

·      Velayetin nez’i (kaldırılması) davaları

·      Kocanın soyadını kullanmaya izin davaları

·      Eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması

·      Evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması ve temsil yetkisinin geri verilmesi davaları

 

KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

·      Soy bağının reddi davaları

·      Tanımanın İptali Davaları

·      Babalık davaları

·      Kazai rüşt davaları

·      Tapu ve nüfus kayıtlarına ilişkin davalar

·      Evlat edinme davaları

·      Evlatlık ilişkisinin kaldırılması davaları

·      İsim ve soy isim değişikliği

·      Kişilere kayyım ve vasi atanması hacir altına almak ya da iptali konulu davalar

·      İsim üzerindeki hakkın korunması davaları

·      İsim düzeltme davaları

·      Gaiplik kararı alınması davaları

·      Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları.

 

4) GAYRİMENKUL DAVALARI

·      Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler

·      Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi

·      Menkul ya da gayrimenkul kira sözleşmesinden doğan davalar

·      İzale-i şüyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)

·       Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları

·      Muvazaa nedeni ile tapu iptal ve tescil davaları

·      Şufa davaları

·      Tapu iptali ve tescili

·      Ecri misil davaları

·      Tespit davaları

·      Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali-tescil ve alacak davalar

·      İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi

·      Elatmanın önlenmesi ( müdahalenin men’i) davaları

·      Avukat denetiminde İpotek ve Rehin tesisi

·      Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

·      Kat karşılığı sözleşmelerde mülkiyet problemleri tapu iptalleri tazminatlar

·      Arsa karşılığı inşaat sözleşmeleri

·      İpoteğin kaldırılması davası
 

5) KAMULAŞTIRMA DAVALARI

·      Uzlaşma aşamalarında danışmanlık

·      Uzlaşmama sonucu açılan bedel davaları takibi

·      Kamulaştırma iptal davaları

·      Kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atma davaları

 

6)      İDARE HUKUKU

·      İdari işlemlerin iptali davaları

·      İdari işlemlerden doğan zararların tazmini tam yargı  davaları

·      Kamulaştırmadan doğan uyuşmazlıklar

·      Kamu görevlileri mevzuatı kapsamında disiplin cezaları atama işlemleri görevden uzaklaştırma görev yeri değişikliğine ilişkin iptal ve tam yargı davaları

·      Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi

 

7) DERNEK VE VAKIFLAR

·      Vakıf kurma vakıf senedi hazırlanması, vakıf kuruluş davaları, vakıf senet değişikliği, vakıf senet değişikliğinin tescili için dava açılması

·      Dernek kurma genel kurul ve tüzük değişikliği işlemleri

·      Dernekler ve vakıflar hukuku ile ilgili konularda danışmanlık temsil ve dava hizmetleri, derneklerin ve vakıfların kuruluşu tüzük veya senetlerin hazırlanması,  vakıf ve derneğin yönetimi değişimi ve sona ermesinde tüzel kişilerin üyelik hakları  veya her türlü süreç ve uygulamaya ilişkin sorunlar

 

8) TAZMİNAT DAVALARI

·      Uğranılan her tür zarara karşı maddi manevi tazminat davaları

·      Trafik Kazası nedeniyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılaması

·      Sözleşmeden kaynaklanan tazminat davaları

·      Haksız fiile dayanan tazminat davaları

·       Hakaret iftira gibi ceza hukukuna da konu olabilecek durumlara ilişkin tazminat davaları

·      Destekten yoksun kalmaya ilişkin tazminat davaları

·      Sürekli veya geçici iş göremezlik ile efor kaybına ilişkin tazminat davaları

 

9) ANAYASA YARGISI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU

·      Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurular

·      Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvurular

 

10) MİRAS HUKUKU

·      Vasiyetname Düzenlemesi

·      Vasiyetin açılması ve Vasiyetnamenin iptali davaları

·      Mirasçılık belgesinin (Veraset İlamının) alınması

·      Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları

·      Mirasın reddi

·      Mirasta defter tutulması

·      Mirasın reddi

·      Mirastan feragat

·      Miras paylarının devri

·      Miras ortaklığı için temsilci atanması

·      Miras sebebiyle istihkak davaları

·      Mirasta iade davaları

·      Miras taksim sözleşmesi

·      Vasi tayini

·      İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete  dönüştürülmesi davaları

·       Miras sebebi ile açılacak izaleyi şüyu (paydaşlığın ortaklığın giderilmesi) davaları

·      Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar

·      Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

 

 

 

 

11) İCRA VE İFLAS HUKUKU

·      Nafaka alacaklarının tahsili

·      İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilamsız takip

·       İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz

·       İpoteğin paraya çevrilmesi ve  menkul haczi

·      İcra takiplerine karşı imzaya ve borca itiraz

·      İtirazın iptali veya kaldırılması  davaları

·      Borçlu olmadığının tespiti (Menfi tespit) davaları  

·      İstirdat davaları

      ·      İcra Ceza Mahkemelerinde görülen  davalar·   

   ·         İpoteğin kaldırılması davası

 

 

 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog