İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI İLE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

İdare Hukuku, idareye karşı açılacak davalarda uygulanan hukuk dalıdır. Hukukumuzda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu idare aleyhine açılan davaları kapsar ve düzenler.

 

İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, İdari davalar; İptal davaları, tam yargı davaları ve uyuşmazlık davaları olmak üzere üçe ayrılır. İdare Hukuku temel anlamıyla bu üç dava türü üzerine kurulmuştur.

 

                                                İÇİNDEKİLER

 

a)       İdare mahkemelerinin niteligi nedir ve idare hukuku neyi  kapsar?

b)      İdare mahkemelerinde Hangi çeşit davalar açılır?

c)       İdare mahkemelerinde dava açma şartları nelerdir?

d)      İdari davalarda davalı kimdir?

e)      İdare Mahkemelerinde dava açma usulü nasıldır?

f)       İdare Mahkemelerinde Dava Açma Süresi Nedir?

g)      İdare Mahkemelerinde Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi  Nedir?

h)      İdare Mahkemesi Kararlarının Hukukî Sonuçları Nelerdir?

i)        İdare Mahkemelerince Verilecek Kararlar

j)        İdare Ve Vergi Mahkemelerinin Kararlarına Karşı Bölge İdare Mahkemelerine İtiraz Süresi?

k)      Danıştay’da Temyiz Süresi Nedir

l)        Karar Düzeltme Süresi

m)   Yargılamanın Yenilenmesi Süresi

n)      Aihm Kararı Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilmesi Nasıl Olur?

o)      Yargılamanın İadesi Sebepleri ve Genel Başvuru Süresi

p)       İptal Davası Dilekçe Örneği

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog