VEKALET BİLGİLERİ
 

 Avukat                            : Fatma BENLİ
   
Baro Sicil No               : İstanbul Barosu 20875
   
 Adres                               :  Büyükdere Cd. Raşit Rıza Sk. N:11 Berkay Apt. K:1 D:2  34387 Mecidiyeköy  İstanbul
   
 Tel & Faks                      : 0 (212) 217 05 70 – 217 05 30

 

                  
                                               VEKALETNAME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Genel dava vekaleti için;
Ahzu kabza, isim tashihine, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye  yetkili genel vekaletname


Boşanma davası vekaleti için;
Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil.

 

Boşanma, Tanıma ile Tenfiz Davaları ve gayrimenkule ilişkin düzenleme şeklinde çıkartılacak vekaletnamelerde ÖZEL YETKİ VE İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF gerekmektedir.

Şirket adına vekâletname çıkartılması için, imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Kişinin hem şirket adına vekâleten hem şahıs adına asaleten ibaresi kullanması halinde, bir vekâletle hem şirketi hem de şahsı için vekâlet vermesi mümkündür.

 

Hukuk büromuza vekalet çıkartmadan önce büromuzdan randevu alıp görüşme yapmanız gerekmekte olup hukuki iş ve işlemin takip edileceği davanın ücreti, dava takip prosedürleri ile ilgili yeterli bilgiyi alındıktan sonra vekalet çıkartmakı daha uygun olacaktır.  Vekaletname bilgilerimiz, Hukuk Büromuzdan hukuki yardım talep edenlere görüşme esnasında veya sonradan SMS yolu ile ayrıca bildirilecektir.

 

VEKALET ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 2 ve 56. maddeleri ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu 89.maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında ve icra dairelerinde vekalet yoluyla takip ettirebilmesi için bir Avukata veya Avukatlara vekalet vermesi zorunludur. Yargı organlarında veya icra dairelerinde iş takibi için avukat veya avukatlar dışındaki kişi veya kişiler lehine çıkartılan vekalet geçerli değildir.


Yurt dışında ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine en yakın Türk Konsolosluğu'na müracaat ederek büromuz adına vekalet çıkartması mümkündür. Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekalet çıkartmak için Türkiye'ye gelmesine gerek yoktur.

Yurt dışında yabancı ülke yargı organları önünde boşanan Türk Vatandaşlarının (vatandaşlardan biri Türk diğeri yabancı vatandaş olması halinde de aynı durum geçerlidir) yabancı mahkeme ilamını Türk yargı organlarında tanınmalarını istemeleri halinde yabancı mahkeme ilamına Türkiye Cumhuriyeti'nin de taraf olduğu Uluslararası Sözleşme uyarınca apostil şerhi koydurmaları zorunludur. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye'de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tastik şerhine 'Apostille Convention (Şerh)' denilmektedir. 

 

 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog